FORD Slovenija

Finančni leasing

Finančni lizing je oblika financiranja podobna običajnemu kreditu, le da so pogoji za pridobitev enostavnejši in manj zahtevni.

Mesečni obroki se lahko prilagajajo glede na želje oziroma finančne zmožnosti jemalca lizinga. Jemalec lizinga lahko izbira višino prvega obroka, dolžino trajanja lizinga ter višino zadnjega obroka.

Primeren je tako za pravne kot fizične osebe, prednost pa so predvsem nižji kriteriji za pridobitev v primerjavi z običajnim kreditom. Pri tej obliki financiranja jemalec lizinga s plačilom zadnjega obroka postane lastnik predmeta lizinga.

V primeru, da je jemalec katerekoli oblike finančnega lizinga pravna oseba, vodi predmet lizinga kot svoje osnovno sredstvo in zanj obračunava amortizacijo. V bilanci stanja izkazuje tudi dolgoročno obveznost za zneske lizing obrokov.

Prednosti

Prednosti

* Enostavni in hitri postopki pri sklepanju pogodbe
Pogodba se lahko podpiše pri prodajalcu oziroma dobavitelju predmeta lizinga.
* Večja prilagodljivost
Lizing se, v primerjavi z drugimi oblikami financiranja, lahko najbolje prilagodi zahtevam kupcev. Jemalec lizinga ima možnost, da si prilagodi višino prvega in zadnjega obroka ter dolžino trajanja lizinga.
* Natančno načrtovani izdatki
Le z lizingom lahko jemalec lizinga vnaprej natančno ve, koliko bo uporaba avtomobila dejansko stala. Mesečni obroki se skozi celotno obdobje trajanja pogodbe ne spreminjajo, izjema so le financiranja sklenjena z spremenljivo obrestno mero.
* Lizing ne zahteva dodatnega zavarovanja investicije
Jemalec lizinga predmet lizinga uporablja (je ekonomski lastnik), pravni lastnik pa je dajalec lizinga. S tem jemalcu lizinga ni potrebno dodatno zavarovati terjatev.
* Prihranek likvidnih sredstev
Pri financiranju nakupa z lizingom potrebuje jemalec lizinga manjši del lastnih sredstev. Prosta sredstva so tako na razpolago za naložbe, ki zagotavljajo višji donos kot znašajo stroški lizinga.
* Izvenbilančno financiranje
V primeru operativnega lizinga se bilance ne bremenijo z dolgoročnimi obveznostmi. Obrok se v celoti obravnava kot strošek, strošek amortizacije pa bremeni dajalca lizinga. To pomeni, da ostaja potencial jemalca lizinga za najemanje kreditov pri bankah nedotaknjen.
Z opcijo »prodaj in vzemi v najem« (obstoječi vozni park se proda dajalcu lizinga in se ista vozila najame) si jemalec lizinga izboljša likvidnost, razbremeni bilanco ter dodatno izboljša kreditno sposobnost.

 

Postopek

Postopek sklenitve pogodbe o operativnem lizingu

1. jemalec lizinga si izbere predmet lizinga

2. prodajalec mu pripravi ponudbo

3. jemalec lizinga izpolni zahtevek za sklenitev pogodbe in predloži zahtevane dokumente

4. dajalec lizinga preveri dokumentacijo in potrdi možnost sklenitve pogodbe

5. dajalec lizinga pripravi pogodbo

6. jemalec lizinga podpiše pogodbo

7. dajalec lizinga plača trgovcu ali dobavitelju

8. jemalec lizinga prevzame predmet lizinga
 

Dokumenti

Fizične osebe

*Vloga za odobritev leasinga (takoleasy.si)
*Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji naslovljen na:

              Summit Leasing Slovenija d.o.o.
              Flajšmanova ulica 3
              1000 Ljubljana
              ID številka za DDV: SI42954533

*Zaposleni predložijo dokazilo o rednih prihodkih za zadnje 3 mesece ( plačilne liste ali bančne izpiske ali potrdilo delodajalca ).
*Upokojenci predložijo zadnji pokojninski odrezek in bančne izpiske za zadnje 3 mesece.
*Kopija osebnega dokumenta ( obe strani ) in kopija potrdila o davčni številki.
*Upravno – izplačilna prepoved ( le v primeru, če želite obroke odplačevati z unovčitvijo upravno izplačilne prepovedi na plačo ).
*Kmetovalci predložijo odločbo o odmeri davka iz dohodka od opravljanja kmetijske dejavnosti ter bančne izpiske za zadnje 3 mesece.
*Za rabljeno vozilo – kopija odjavljenega prometnega dovoljenja in komisijska/kupoprodajna pogodba.


Pravne osebe

*Vloga za odobritev leasinga (takoleasy.si)
*Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji naslovljen na:

               Summit Leasing Slovenija d.o.o.
               Flajšmanova ulica 3
               1000 Ljubljana
               ID številka za DDV: SI42954533

*Kopija osebnega dokumenta pooblaščenega zastopnika.
*Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida podjetja za zadnji dve leti poslovanja.
*Kopija izpiska iz sodnega registra podjetja.
*Za rabljeno vozilo – kopija odjavljenega prometnega dovoljenja in komisijska/kupoprodajna pogodba.


Samostojni podjetniki in obrtniki

*Vloga za odobritev leasinga (takoleasy.si)
*Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji naslovljen na:

               Summit Leasing Slovenija d.o.o.
               Flajšmanova ulica 3
               1000 Ljubljana
               ID številka za DDV: SI42954533

*Kopija osebnega dokumenta pooblaščenega zastopnika.
*Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida podjetnika za zadnji dve leti poslovanja.
*Kopija potrdila o davčni registraciji zavezanca ( s.p., ki ni davčni zavezanec predloži kopijo davčne številke ).
*Za rabljeno vozilo – kopija odjavljenega prometnega dovoljenja in komisijska/kupoprodajna pogodba.